Ba công khaiBa công khai

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 về “Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân”, Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền Thông - Đại học Đà Nẵng công bố:

Báo cáo công khai thông tin hàng năm:

Năm học 2019-2020:

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành

Biểu mẫu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế

Biểu mẫu 19: Công khai cơ sở vật chất

Biểu mẫu 20: Công khai đội ngũ giảng viên

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính

Năm học 2020-2021:

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành

Biểu mẫu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế

Biểu mẫu 19: Công khai cơ sở vật chất

Biểu mẫu 20: Công khai đội ngũ giảng viên

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính