Hình ảnh ĐHĐN Kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19