Hình ảnh HỘI THẢO ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP – PEDA FO