Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền Thông - Đại học Đà Nẵng
Hình ảnh Khoa CNTT&TT thăm quan FSoft Đà Nẵng 9/2017