Hình ảnh Khoa CNTT&TT thăm quan FSoft Đà Nẵng 9/2017