Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền Thông - Đại học Đà Nẵng
Hình ảnh Trại khởi nghiệp sáng tạo Innovation Camp 2017