KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Mẫu báo cáo sinh viên nghiên cứu khoa học
#:
13
Loại:
Tổ Công tác Sinh Viên
Số lần tải về:
260
Tải về:
Download
Miêu tả:

Báo cáo tổng kết đề tài là cơ sở để hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Báo cáo tổng kết phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài và phải được đóng thành quyển.