Đào tạo tại Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

Bài viết đăng vào: 18-03-2017 | 175 lượt xemI. ĐÀO TẠO KỸ SƯ

1. Ngành Công nghệ thông tin

Mã ngành: 52480201

Trình độ đào tạo: Đại học

+ Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa:  152 tín chỉ  (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh):

+ Thời gian đào tạo:  4,5 năm chia làm 9 kỳ

+ Danh hiệu tốt nghiệp: Kỹ sư Công nghệ thông tin

+ Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT

 

2. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Máy tính

Mã ngành: 52510304

Trình độ đào tạo: Đại học

+ Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 152 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh):

+ Thời gian đào tạo: 4,5 năm chia làm 9 kỳ 

+ Danh hiệu tốt nghiệp: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Máy tính

+ Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT

 

II. ĐÀO TẠO CỬ NHÂN

1. Ngành Công nghệ thông tin

Mã ngành: 52480201

Trình độ đào tạo: Đại học

+ Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 124 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh):

+ Thời gian đào tạo: 4 năm chia làm 8 kỳ 

+ Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân Công nghệ thông tin

+ Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT

 

2. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Máy tính

Mã ngành: 52510304

Trình độ đào tạo: Đại học

+ Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 124 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh):

+ Thời gian đào tạo: 4 năm chia làm 8 kỳ 

+ Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Máy tính

+ Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT

 

3. Ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 52340101

Trình độ đào tạo: Đại học

+ Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 124 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh)            + Thời gian đào tạo:  4 năm chia làm 8 kỳ

+ Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị kinh doanh

 

+ Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN