V/v cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/02/2020

Bài viết đăng vào: 14-02-2020 | 868 lượt xemNgày 14/02/2020, Đại học Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 474/ĐHĐN-VP về việc thực hiện kế hoạch học tập và biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Theo đó, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/02/2020.

Xem toàn văn công văn 512/ĐHĐN-VP:

BÌNH LUẬN