THÔNG TIN TUYỂN SINH QUAN TRỌNG CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG NĂM 2019